jump to navigation

បាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់ (The Lords of Battambang) November 24, 2008

Posted by chandrapong007 in Cambodia, History.
Tags: , ,
trackback

khuang_aphaiwongs-thai_pm_1944-1948

ក្រោយពីអាន​អត្ថបទនេះលើគេហទំព័រ​របស់លោក​​ខ្មែរូបនីយកម្ម​រួចមក​ខ្ញុំមានអារម្មណ៍​ចង់ដឹងបន្ថែមទៀត​ជាពិសេស​លើ​ប្រធានបទប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ។​អត្ថបទនេះ​ពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំ​នឹកឃើញដល់​សៀវភៅ​ “បាត់ដំបងសម័យលោកម្ចាស់” ដែលខ្ញុំធ្លាប់បាន​អាន​ត្រួសៗកាលពីខ្ញុំនៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនា​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ។​​ខ្ញុំនឹងព្យាយាម​អាន​រាល់​ឯកសារដែលទាក់ទងនឹង​ប្រទេស​ខ្មែរ​ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមទៀត​លើប្រវត្តិសាស្រ្តខ្មែរ។

 

និយាយពីអត្ថបទនេះវិញ​​លោកខ្មែរូបន័យកម្មបានបង្ហាញពី​មោទនភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក​​ដោយបានឃើញ​លោក​​ Khuang Aphaiwong​ មានជាប់ឈាមជ័រជាខ្មែរ​នឹង​បានធ្វើជា​នាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ​ដល់​ទៅ​បី​អណត្តិ។​សំរាប់ខ្ញុំវិញ​ខ្ញុំពិតជារកមិនឃើញ​​​ចំណុច​ជាវិជ្ជមាន​ដែល​គ្រួសារ​មួយនេះ​បាន​ធ្វើជា​ប្រយោជន៍​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជាក្រៅពីការ​ខិតខំផ្គាប់ផ្គន់ស្តេច​សៀម។​ខ្ញុំពិតជា​មិនអាចរក​ចំណុច​ដែលធ្វើ​ឲ្យខ្ញុំមាន​មោទនភាព​ចំពោះ​គ្រួសារ​នេះទាល់តែ​សោះ។

 

សូមអញ្ចើញអាន​អត្ថបទដើម​របស់​លោក​ខ្មែរូបនីយកម្ម​​ដូចខាង​ក្រោមដោយរីករាយ:​

 

The Aphaiwong Family: The Lords of Battambang

By Khmerization (http://khmerization.blogspot.com/)

Photo: Khuang Aphaiwong (May 17, 1902 – March 15, 1968)

 

The Aphaiwong family has ruled Battambang province for over one hundred years from 1795-1907. The first member of the Aphaiwongs to rule Battambang was Chaufa Ben, a native of Takeo province, who was a powerful military commander under the reign of King Ang Eng. In 1795, with the aid of the Thai army with Chau Ponhea Bodin as a commander, Chaufa Ben declared himself the Lord Governor of Battambang and swore allegiance to the Thai kings. He pays homage to the Thai kings and since then Battambang was put under the suzerainty of Siam. As a reward, he was accorded the title of “Chau Ponhea Apheithipess” which in Thai it is called “Chao Phraya Aphaithebet” or “Aphai”. This title was later adopted as a family name of Ben’s descendants of Aphaiwong, when his descendants moved to live in Thailand, after Battambang was returned to Cambodia in 1907.

When Chau Ponhea Apheitipess Ben died in 1809, his son, Pen, ascended the Lordship of Battambang with the same title of Chau Ponhea Apheitipess. Chau Ponhea Pen ruled Battambang for only seven years and died at a young age and was then succeeded in 1816 by his son, Ros, who ruled Battambang for twenty years. When he died in 1835, Chau Ponhea Ros was succeeded by his son, Nong. There was no record of how long Chau Ponhea Nong ruled Battambang, but there was a record which shows that in 1856 he had ordered his official to buy a Tripitaka scripture from Siam to give to Wat Po Veal temple. When Apheitipess Nong died he was succeeded by his son, Year called Nhonh.

Lord Chhum, The Last Lord Governor of Battambang

Chau Ponhea Nhonh was very close with Chau Ponhea Bodin, the Thai military commander for Battambang. As such, he married his eldest daughter, Neak Mchas Klip, to Bodin’s son named Em Singhaseni. When Ponhea Nhon became old, Mrs. Klip took charge of the provincial affairs. The Thai king was so impressed of her managerial skills and so was preparing to appoint her husband, Em Singhaseni, to succeed Ponhea Nhonh. Chhum, the only son of Ponhea Nhonh, knew of the plan and became jealous and had Em Singhaseni assassinated. And when Ponhea Nhonh died in 1895, Chhum succeeded Ponhea Nhonh as the Lord Governor of Battambang. Chhum ruled Battambang for only 12 years when it was returned back to the control of Cambodia. He and most of his relatives, numbers in the thousands, moved to live in Prachinburi province in Thailand. He was, effectively, the last governor of Battambang.

According to eyewitnesses, when Lord Chhum moved to live in Thailand, he brought with him about 100 cartloads of gold and assets, taxed from Khmer farmers in Battambang.

Khuang Aphaiwong, A Khmer becoming the Prime Minister of Thailand

Lord Chhum, the last governor of Battambang, had more than 40 wives. Among the 40 wives, he had one Thai wife named Rord who bore him a son named Khuang who took the surname of Aphaiwong when his family moved to live in Thailand after Battambang was returned to Cambodia in 1907.

Khuang Aphaiwong was born in Battambang on May 17, 1902 and died on March 15, 1968 in Bangkok, Thailand. He served three times as the prime minister of Thailand.

He attended the Debsirin school and the Assumption College in Bangkok, and studied engineering at the Ecole Centrale de Lyon in France. After his return to Thailand he worked in the telegraph department, finally becoming the director of the department.

Khuang was one of the most important leaders of the 1932 coup that reformed the Thai monarchy from an absolute monarchy to a constitutional monarchy.

Khuang received the title as a major, when he joined the guard of King Rama VII, King Prajadipok, in World War II. The Thai king also bestowed upon him the title of Luang Kovit Aphaiwong. He had served as a minister of subsequent Thai governments before elected as prime minister on August 1, 1944. On August 17, 1945, after public pressures, he resigned to make way for a new administration.

In 1946 he was one of the founders of the Democrat Party, and became its first leader. His Democrat Party won the fourth national elections on January 6, 1946, which gained him a second term as prime minister starting on January 31. Only 45 days later, on March 24, his government was censured by a motion in the parliament and he resigned.

On November 10, 1947, he became prime minister a third time following a coup d’état led by Phin Chunhawan. However, the coup leaders were not pleased with the performance of Khuang’s government and forced him to resign on April 8, 1948.

The Aphaiwong Legacy

The Aphaiwongs had ruled well and, at times, misruled Battambang, depending on who you talked to. The Aphaiwong family was both loved and hated by many Battambang natives due to their feudal and oppressive rules. Many people who benefited from their rules loved them and cried when the family moved to Thailand, after Battambang was returned to Cambodian control. Many of these people followed the Aphaiwongs to Thailand but were abandoned by them. Most became destitute and decided to moved back to Battambang. Others, those who were oppressed by their oppressive rules, were overjoyed of their departures.

References:
1. Tauch Chhuong, Battambang During The Time Of The Lord Governor
2. Wikipedia, Khuang Aphaiwong.
3. Brittanica, Khuang Aphaiwong.

battambang-map

Battambang Province in the map of Cambodia

battambang_map

Map of Battambang Province, Cambodia

sam-peau_battambang

From the top of Phnom Sam Peuv, Battambang Province (By Charles Kemp)   

battambangman

រូបលោកតា​ដំបងក្រញូង​នៅ​ខេត្ត​បាត់ដំបង @ ​ប្រទេសកម្ពុជា

Comments»

1. បាត់ដំបងសម័យល… - November 24, 2008

[…] បាត់ដំបងសម័យល… A Khmer becoming the Prime Minister of Thailand … one of the founders of the Democrat Party, and became its first leader. His Democrat Party won […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: